Image
Image
Image
Image
Image

Wspomnienia

Sylwetki długoletnich pracowników

Ewa Gajewska - dyrektor szkoły w latach 1983-1990
Wieloletnia nauczycielka chemii, zastępca i dyrektor III LO im. C.K. Norwida. Ukończyła Szkołę Ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym, Technikum Chemiczne  i Wydział Matematyczno-Fizyczny Studium Nauczycielskiego. Tytuł magistra  chemii uzyskała w 1963 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.  W tym samym roku rozpoczęła pracę  jako nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym  Nr 3  w Kielcach. 1.09.1970 r. powierzono jej obowiązki zastępcy dyrektora, funkcję tę pełniła do kwietnia 1983 r. Podnosząc swoje kwalifikacje w roku szkolnym 1974/75 ukończyła  Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą na WSP w Kielcach. Mianowanie na dyrektora III LO im. C. K Norwida otrzymała 1 maja 1983 r. Na tym stanowisku pracowała do 1990 r. Następnie jako nauczyciel  - doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kielcach, kierowała nauczycielami chemii w gminach Piekoszów, Miedziana Góra, Chęciny, Strawczyn, Łopuszno, Zagnańsk. Kuratorium Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Akademią Medyczną w Krakowie kilkakrotnie typowało Ewę Gajewską do pracy w komisji rekrutacyjnej przy naborze kandydatów na studia medyczne.
Jednocześnie uczyła chemii w Technikum Mechanicznym dla pracujących.  Od 1983 r. była członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy wojewodzie kieleckim. Z inicjatywy Ewy Gajewskiej w latach 1983-1990 w naszym liceum zorganizowano pracownię komputerową  i pracownie przedmiotowe, wybudowano szatnie, zmodernizowano węzeł sanitarny obiektu. Jako dyrektor  nawiązała współpracę placówki z Kieleckimi Zakładami Wyrobów Papierowych, z ADM  nr 4 i z Zakładem Zieleni Miejskiej.W szkole odbywały się konferencje metodyczne z różnych przedmiotów dla nauczycieli z całego miasta i  województwa. Od 1993 r. Ewa Gajewska przeszła na emeryturę. Za swą pracę otrzymała Złoty Zasługi, była także nagradzana przez ministra, kuratora i inspektora oświaty.

Pozostanie w pamięci wielu pokoleń uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

 

    Edward Bielawski (1907-1986)

W 2012 r., dzięki uprzejmości dr Aliny Bielawskiej, córki profesora Edwarda Bielawskiego, byłego zastępcy
dyrektora III LO w Kielcach, weszliśmy w posiadanie skanów zdjęć ukazujących przeszłość naszej szkoły.
Na starych fotografiach zostały zatrzymane i utrwalone ulotne chwile z życia naszego liceum w latach
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wielką wartością tych zdjęć są
opisy wydarzeń naniesione pieczołowitą ręką profesora Edwarda Bielawskiego oraz dedykacje jego
uczniów, będące dowodem ich sympatii dla niego. Czarno-białe zdjęcia, na których możemy zobaczyć,
jak wyglądały w przeszłości zabudowania szkolne, tereny sportowe oraz wyposażenie naszej szkoły,
pozwalają nam również uczestniczyć w minionych uroczystościach szkolnych, pochodach
pierwszomajowych i w egzaminach maturalnych.

Edward Bielawski pracował w III LO w Kielcach jako nauczyciel historii w latach 1948 -1974
oraz po przejściu na emeryturę. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora w latach 1959-1961.
Za swoją pracę zawodową i społeczną został m. in. nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP oraz
odznaką „Za zasługi dla Kielecczyzny”. W okresie II wojny światowej uczestniczył w działaniach wojennych,
za co został odznaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. 

Bardzo dziękujemy dr Alinie Bielawskiej za udostępnienie III LO w Kielcach pamiątek rodzinnych.


  Władysław Łukassiak (1905-1993)

Urodził się w 1905r. w Korczynie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną. Następnie uczył się w Seminarium
Nauczycielskim w Kielcach. W latach 1925-1930 studiował na wydziale humanistycznym Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie. Dalej kształcił się w Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Od września 1932 roku rozpoczął pracę zawodową. 47 lat pracował w III Liceum Ogólnokształcącym,
głównie jako nauczyciel wychowania fizycznego.
Profesor Władysław Łukassiak to człowiek wielkiego serca, kochany przez wiele pokoleń wychowanków,
ceniony i szanowany przez przełożonych i kolegów.
Za trud i poświęcenie się pracy nauczycielskiej, której oddał całe swoje pracowite życie, otrzymał m.in.
Krzyż Kawalerski Orderu Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.


Marian Grzesik 

Pracował w III Liceum Ogólnokształcącym na pełnym etacie od 1 stycznia 1956 do 31 sierpnia 1985,
a w niepełnym wymiarze godzin do 1990. Pracę zawodowa rozpoczął w L.O. w Działoszycach w 1954,
natomiast po odbyciu służby wojskowej, swą karierę związał z III L.O. w Kielcach .
Marian Grzesik to wieloletni nauczyciel przysposobienia obronnego i trener drużyny piłki ręcznej dziewcząt.
Jego podopieczne 2 razy zdobyły wicemistrzostwo Polski (1963 i 1967), oraz 5 razy weszły do ścisłego
finału rozgrywek. Drużyny szkolne trenowane przez Mariana Grzesika w latach 1961-1978 zdobyły
łącznie 25 tytułów mistrzowskich w rozgrywkach wojewódzkich.
Podczas pracy w III L.O. pan Marian Grzesik wyróżniał się dużym zaangażowaniem w pracy zawodowej
i społecznej, był wymagający i konsekwentny.
W latach 1963-1966 był kierownikiem zespołu metodycznego nauczycieli PO. Pracownia zorganizowana
przez p. Grzesika zajęła I miejsce w województwie świętokrzyskim i III miejsce w Polsce.
Przez 3 lata, od 1970, pełnił funkcję wizytatora PO w Wydziale Oświaty w Kielcach.
Od 1963 pracuje społecznie w Okręgowym Związku Piłki Ręcznej, w którym obecnie pełni funkcję Prezesa
Honorowego Związku. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, m.in. 1964 - Złotą odznaką TKKF,
1966 - Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, 1975 - Złotym Krzyżem Zasługi, 1982 - Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, 1984 - Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, 1996 - Nagrodą Miasta Kielc za wkład
w rozwój sportu szkolnego.


 
  Stanisława Kubicka

"Żywa historia" naszej szkoły, uczennica i maturzystka pierwszego rocznika absolwentów.
Następnie wieloletnia pracownica III L.O. W marcu 1960 roku została zatrudniona na etacie sekretarki,
gdzie przepracowała 30 lat - do emerytury, na którą odeszła 1 stycznia 1991 roku.
Była ceniona przez dyrekcję, współpracowników i uczniów. Za swą fachowość była
wyróżniona: medalem 40-lecia PRL, Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi.


 
     Marianna i Tadeusz Jarząb

Małżeństwo pracowników III L.O. przez wiele lat związanych ze szkołą.
Pani Marianna od 1951 roku pracowała jako woźna i sezonowo jako palacz, natomiast pan Tadeusz
pracował jako dozorca i konserwator.
Małżonkowie to "dobre duchy" III L.O. Szkole poświęcili wiele serca i zaangażowania.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image