Image
Image
Image
Image
Image

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. C. K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4

Dostępność cyfrowa

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach – www.3lo.kielce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01

Strona internetowa III LO jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego
  • osadzone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
  • mogą występować podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami,
  • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna lub zakładki w przeglądarce
  • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista
  • brak możliwości zmiany tekstu za pomocą przycisku, można to zrobić używając skrótów klawiaturowych ctrl plus - zwiększa czcionkę, ctrl minus- zmniejsza czcionkę, ctrl zero - powrót do wartości początkowych
  • brak możliwości przełączenia na wersję kontrastową
  • brak aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni pan wicedyrektor Tomasz Zemsta.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub telefoniczny: 41 3676161.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna budynku
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4.

1. Opis dostępności wejść do budynku:
 wejście do budynku od strony ul. Jagiellońskiej – jest to główne wejście do szkoły, drzwi do szkoły są szerokie, dostosowane rozmiarem do przejazdu wózkiem inwalidzkim zwykłym i elektrycznym
wejście jest na poziomie wyższym niż poziom terenu, dlatego wzdłuż budynku znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich
 wejście boczne – do nowego budynku, od strony parkingu – służy głównie jako wejście dla osób wynajmujących halę, lub jako wyjście, w razie potrzeby może być użyte jako wejście do szkoły, jest to wejście równe z poziomem terenu, drzwi są szerokie dopasowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim zwykłym i elektrycznym
 wejście tylne – pomocnicze – od strony parkingu, do starej części budynku - używane głównie przez pracowników szkoły, wejście poprzedzone schodami, poniżej poziomu terenu, nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 przy wejściu tylnym - pomocniczym, od strony parkingu znajduje się winda, służy do transportu osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje budynku, jak również jako wejście dla osób niepełnosprawnych dowożonych samochodem
 wejścia nie są zabezpieczone bramkami

2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet:
 korytarze szkolne są szerokie, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyłożone płytkami antypoślizgowymi
 na każdym poziome znajduje się toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich
 na klatkach schodowych zamontowane są poręcze
 w łączniku między starą a nową częścią na ziemi naklejone są specjalne taśmy antypoślizgowe
 wszystkie szatnie służące do przebierania się na zajęcia sportowe dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych
 szafki dla uczniów niepełnosprawnych przydzielane są wg ich potrzeb na niższym poziomie
 w holu, w nowej części budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, którą można wjechać na wyższy poziom budynku

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
 w starej części budynku znajdują się na półpiętrach odpowiednio, na pierwszym półpiętrze – platforma dla wózków, na drugim półpiętrze – winda schodowa, umożliwiają one transport wózków inwalidzkich pomiędzy poziomami piętra
 na drzwiach do sal, gabinetów, sekretariatu, księgowości umieszczone są tabliczki w języku braill’a dla osób niewidomych, a dla słabowidzących są oznaczone wyraźnymi kontrastującymi napisami i cyframi
 w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych oznaczone na ziemi białą kopertą

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
 Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Jeden z pracowników rewalidacji ukończył podstawowy kurs języka migowego, w razie potrzeby służy pomocą.

7. Informacje dodatkowe:
 Przy szkole znajduje się dostoswany dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystanek autobusowy oraz przejście dla pieszych, które na prośbę dyrekcji zostało wyposażone w sygnalizację dźwiękową dla osób niewidomych i niedowidzących.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image