Image
Image
Image
Image
Image

Wspomnienia

Historia III LO

Na podstawie: "Kroniki Jubileuszowej 50-lecia szkoły", Kielce 1997.
Budynek szkoły -  październik 1932 rok.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Polska stanęła wobec problemu organizacji państwa, m.in. urzeczywistnienia powszechności nauczania. W lutym 1919 roku został wydany dekreto powszechnym obowiązku szkolnym. W Kielcach, w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości
funkcjonowały 4 szkoły podstawowe 7-klasowe i kilka mniejszych. W dzielnicy Herby istniały 2 szkoły: jedna w budynku stacji kolejowej, a druga na ulicy Niewachlowskiej. W wyniku ich połączenia powstałaszkoła o nazwie Kolejowa - praprzodek III Liceum Ogólnokształcącego. Od roku szkolnego 1925/26
szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Powszechną Kolejową, a w roku szkolnym 1927/28 na jej bazieutworzono VII klasową Publiczną Szkołę Powszechna. Kierownikiem szkoły został Jan Kupiec.W latach 20-tych na działkach za torami kolejowymi powstawało osiedle, zamieszkane przez rodziny kolejarzy. Wynikła stąd potrzeba rozbudowy szkoły. We wrześniu 1929 r. zakupiony został plac w pobliżumostu herbskiego, miedzy ulicami: Niewachlowską i Boczną, Piotrkowską i Piramowicza. Plac wielkości 51104 m2 został ogrodzony, zwieziono materiały budowlane i w 1930 r. rozpoczętobudowę szkoły. W latach 30-tych Publiczna Szkoła Powszechna (b. Kolejowa) powiększyła się o nowychnauczycieli i dużą liczbę uczniów.

Grono Pedagogiczne - czerwiec 1938 rok.

1.09.1939 r. wybuchła II wojna światowa. w pierwszych latachokupacji szkoła funkcjonowała bez większych zakłóceń. W roku szkolnym 1943/44 przerwano naukę,uczniów i nauczycieli rozdzielono do szkół na terenie Kielc. w budynku szkolnym zakwaterowano młodzieżowe
brygady robocze Junaków, które remontowały zniszczone tory kolejowe. Po wyzwoleniu Kielcw styczniu 1945 r. młodzież VII-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej wróciła do swojego budynku.W roku szkolnym 1944/45 rozpoczęła się pierwsza reforma szkolnictwa, w myśl której ustalono,że w dzielnicy Herby miała powtać docelowo 11-letnia szkoła ogólnokształcąca, jako pierwsza pozacentrum Kielc (gdzie funkcjonowały 2 licea: im. S. Żeromskiego i J. Śniadeckiego). W roku 1947/48w szkole przy ul. Piramowicza 8 została utworzona VIII klasa, a szkoła otrzymała nazwę Szkoła PodstawowaRozwojowa pod kierownictwem Jana Kupca. Z dniem 1.09.1948 r. funkcję dyrektora pełnił Józef Żebrowski.W tymże roku, przy szkole podstawowej zostało powołane liceum. W roku szkolnym 1950/51 placówkabyła pełną szkołą 11-letnią, o nazwie Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowegoi Licealnego w Kielcach, liczyła 7 klas stopnia podstawowego z 381 uczniami oraz 5 klas stopnia licealnegoze 172 uczniami. W roku 1950/51 odbył się pierwszy egzamin maturalny, który zdało 29 osóbz dopuszczonych 31. Pod datą 15 maja 1951 r. istnieje pierwsza wzmianka o działającej w szkolew ramach programu Związku Młodzieży Polskiej, organizacji harcerskiej, liczącej 130 harcerzy.W roku szkolnym 1955/56 w szkole zorganizowano pracownie przedmiotowe chemii, geografii, biologii i fizyki.Ciągle zwiększająca się liczba uczniów spowodowała problem stworzenia odpowiednich warunków lokalowychw szkole. W roku szkolnym 1964/65 doszło do realizacji przebudowy i rozbudowy gmachu szkoły,kosztem 1 500 000 zł. dobudowane zostało boczne skrzydło wzdłuż istniejącego budynku, w stronę zachodnią.Zostały w nim usytuowane: sala gimnastyczna, szatnia, kotłownia i 4 sale lekcyjne. w starej części budynkuwymieniono drewniane stropy na kleinowskie, wybudowano trzon kuchenny, podłogi wyłożono płytkami PCV.Założono centralne ogrzewanie, doprowadzono wodę, wyposażono budynek w urządzenia sanitarne.Prowadzono także prace nad asfaltowymi płytami przeznaczonymi na boisko piłki ręcznej i koszykówki.Prace trwały przez cały rok szkolny, a następny 1965/66, rozpoczął się już w nowo wybudowaneji rozbudowanej części budynku. Z dniem 17 marca 1966 r. powołane zostało III Liceum Ogólnokształcące.
1 września 1966
roku dyrektorem III LO został mianowany Jan Faraś. W wyniku reformy szkolnictwa, rok szkolny 1966/67 był pierwszym, w którym nie było klas VIII-ych, te pozostały w szkole podstawowej,a w liceum były 3 klasy: IX, X i XI. Kontynuowano prace wokół szkoły, uporządkowano plac,adoptowano go dla sportu i zajęć pozalekcyjnych. W czynach społecznych nauczyciele, uczniowie i rodzicewykonali boisko asfaltowe do piłki ręcznej, chodnik prowadzący do szkoły, posadzono drzewa i krzewy.
W szkole powstały pracownie przedmiotowe: przysposobienia wojskowego i zajęć technicznych.W 1967 r. uzyskały one I miejsce w skali województwa. W celu podniesienia wynikównauczania - co było naczelnym zadaniem szkoły utworzono 3 zespoły przedmiotowe: humanistyczny,matematyczno-fizyczny i artystyczno-techniczny. Od roku 1970/71 młodzież klas IV-tych mogła poszerzaćwiedzę na zajęciach fakultatywnych: humanistycznych, biologiczno-chemicznych i matematyczno-fizycznych.
Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach, z dniem 1 września 1971 r.,szkoła otrzymała imię Cypriana Kamila Norwida.W tymże roku została zlikwidowana szkoła podstawowa (nauczyciele i uczniowie przeszlido szkoły podstawowej przy ul. Jasnej). W budynku szkolnym przy ul. Jagiellońskiej 4 tylko III LO,jako jego jedyny użytkownik. W nowych warunkach lokalowych rozpoczęło naukę 16 oddziałówz 636 uczniami i 28 nauczycielami. 2 lutego 1974 roku ma miejsce uroczyste powołanie szczepu ZHP
przy III LO i złożenie przyrzeczenia harcerskiego. Największy rozwój harcerstwa w III LO przypadana lata 1972-1980. 20 kwietnia 1975 roku szkoła otrzymała sztandar, wręczony przez KomitetRodzicielski, na który młodzież złożyła "Akt ślubowania". 13 grudnia 1981, po wprowadzeniu stanuwojennego zostały zawieszone zajęcia szkolne do 3 stycznia 1982 r. Rok 1982/83 rozpoczął sięw warunkach stanu wojennego. Duże zmiany nastąpiły w systemie oświatowym: nowy regulaminegzaminów maturalnych, zdecydowanie trudniejszy od poprzedniego, gdyż ocena niedostatecznana egzaminie pisemnym z j. polskiego wykluczała dopuszczenie abiturienta do następnych egzaminów.W lutym 1983 roku III LO "drgnęło" w starych murach, odszedł ze stanowiska ceniony i lubianyprzez grono pedagogiczne, pracowników, uczniów i rodziców dyrektor Jan Faraś, pełniącyte funkcję przez 17 lat. Objął stanowisko wicekuratora w Kuratorium Okręgu Szkolnego i Wychowaniaw Kielcach. Obowiązki dyrektora przejęła Ewa Gajewska, dotychczasowy zastępca.W roku szkolnym 1982/83 szkołę odwiedzili: August Kowalczyk, aktor scen polskich, były więzieńobozu oświęcimskiego oraz kustosz Państwowego muzeum Oświęcimskiego dr Andrzej Studecki.W szkole odbywało się wiele uroczystości z okazji rocznic historycznych, koncerty Filharmonii Warszawskiej,"Dni Otwartej Szkoły". Uczniowie uczestniczyli w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.W roku szkolnym 1986/87 w myśl reformy wprowadzono do klas I-ych co najmniej 3 nowe przedmioty fakultatywne, były to: propedeutyka wiedzy ekonomicznej, ochrona i kształtowanie środowiska orazwiedza o prawie. w okresie wakacji, uczniów promowanych do klas IV-ych obowiązywała14-dniowa praktyka w zakładach pracy a dla pozostałych zajęcia na terenie szkoły.W roku 1987/88 nastąpiły zmiany w siatce godzin: klasy pierwsze i drugie uczyły się wedługnowego programu, klasy IV-te uczestniczyły w zajęciach z religioznawstwa. Od 1 września 1990
roku stanowisko dyrektora szkoły objął p.Janusz Rogóyski, a od 1992 p.Małgorzata Jarosińska(dotychczasowy zastępca), którzy rozpoczęli tworzenie nowego wizerunku szkoły - nowoczesnej,szanującej godność nauczyciela i ucznia, dobrej. Dodatkowym bodźcem do realizacji takich zamierzeńbyły poważne zmiany w prawie oświatowym, które dały szkołom większą samodzielność i samorządność.Mając na uwadze lepszą integrację zespołów klasowych, korzystając z pomocy Kieleckich ZakładówPapierowych, zainicjowana została organizacja obozów adaptacyjnych odbywających się w ośrodkachwypoczynkowych początkowo w Bobrzy, a później w Sielpi. Aby absolwenci "Norwida"byli należycie przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie położononacisk na naukę języków obcych (głównie j. angielskiego i j. niemieckiego ale także od1991 r. jęz. francuskiego) oraz znajomość obsługi komputera, doskonaloną w utworzonejpracowni informatycznej, wyposażonej w komputery najnowszej generacji.W roku szkolnym 1997/98 utworzono klasy informatyczne. Sprzyjając rozwojowi talentówi uzdolnień uczniów utworzono klasę autorską o profilu humanistyczno-teatralnym,w której program został poszerzony o dodatkowe zajęcia teatralne.Realizacja tego programu zapoczątkowała współpracę ze Studiem Autorskim HenrykaJachimowskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną, Teatrem im. Stefana Żeromskiego i KieleckimCentrum Kultury. Własne zainteresowania i uzdolnienia uczniowie mogli rozwijać podczas zajęć pozalekcyjnych i w ramach kół zainteresowań: matematycznego, polonistycznego, chemicznego,historycznego, biologicznego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. angielskiego, ekologicznego oraz dramy.Szeroko zakrojoną działalność prowadził szkolny klub sportowy. Organizowane były międzyszkolnesesje kół zainteresowań:historyczna, ekologiczna, matematyczna a także międzyszkolne zawody chemiczne, olimpiady, wewnątrzszkolne zawody i konkursy:ekologiczny, wiedzy o Obronie Cywilnej,o krajach anglojęzycznych, języka niemieckiego, wiedzy o Partonie Szkoły, recytatorski.Na stałe w kalendarz szkolnych imprez wpisał się Dzień "Moje Hobby", w ramach którego uczniowie prezentowali swoje uzdolnienia artystyczne, sportowe, kolekcjonerskie i wiele innycha także święto szkoły, uroczystości świąt i rocznic państwowych, aukcje, koncerty, wigilia szkolna,prezentacje teatralne oraz kabaretowe, święto wiosny, wybór "Belfra roku", wystawy, gazetkii wiele innych. W 1992 roku został powołana Rada Szkoły, w skład której weszli przedstawiciele rodziców nauczycieli i uczniów. 17 stycznia 1993 r. Rada Szkoły podjęła decyzję o utworzeniufunduszu Nagród im. C. K. Norwida dla najlepszego ucznia i absolwenta szkoły. W 1997 r. odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły i I Zjazd Absolwentów. Powołane zostało StowarzyszenieAbsolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im C. K. Norwida w Kielcach. W ciągu 50 lat istnieniaszkołę opuściło 43700 absolwentów, wśród których jest wielu urzędników państwowych,dostojników kościelnych oraz naukowców, artystów i sportowców - reprezentantów Polski.
Od 1 września 2002
roku stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Anna Wodyk, a zastępcydyrektora p. Mirosława Bielecka. W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej"Internet dla szkół średnich" w szkole utworzono przedmiotową pracownię komputerowąoraz Multimedialne Centrum Informacyjne, które wyposażone zostały w sprzęt komputerowy i multimedialny. Szkoła, dzięki sponsorom wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt komputerowy:notebook i rzutnik multimedialny, wykorzystywany podczas prezentacji na lekcjach oraz szkoleniowychradach pedagogicznych. Budynek i okolice szkoły zostały przystosowane dla uczniów niepełnosprawnych, zainstalowano windę oraz podnośnik dla wózków inwalidzkich, zainstalowane zostały podjazdy wewnątrzbudynku i wybudowano je także na zewnątrz, przy wejściu do szkoły. Odnowiono i przystosowanodla uczniów niepełnosprawnych obiekty sanitarne. Zlikwidowanie barier architektonicznych umożliwiłoutworzenie klas integracyjnych o mniejszej, bo 20-osobowej liczebności, w których wiedzę zdobywawspólnie młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna. W klasach tych realizowany jest program z rozszerzonąnauką języka angielskiego, niemieckiego oraz informatyki. Co roku tworzone są nowe klasy integracyjne,obecnie jest ich cztery: 2 klasy pierwsze i 2 drugie. Uczniowie pełnosprawni i niepełnosprawni wspólnie tworzą programy artystyczne uświetniające wiele szkolnych uroczystości. 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image