Image
Image
Image
Image
Image

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4, 25-613 Kielce, reprezentowane przez Dyrektora. W razie pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2) Podanie przez Państwa danych osobowych może być konieczne, natomiast podstawę do ich przetwarzania, cel i zakres mogą określać:
- obowiązujące przepisy prawa,
- zawarte umowy,
- udzielona zgoda.

3) Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody, to podanie danych jest dobrowolne. Wobec tego przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
• dostępu do danych,
• kopii danych,
• żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
• żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), o ile:
  - dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub nie są w inny sposób przetwarzane,
  - cofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  - nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  - dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
• ograniczenia przetwarzania, jeśli:
  - kwestionują Państwo prawidłowość danych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi na okres, który pozwoli nam sprawdzić prawidłowość danych,
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  - III LO nie potrzebuje już danych do ustalonego celu, ale Państwo ich potrzebują do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  - wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawne podstawy przetwarzania wskazane przez III LO są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
• przenoszenia danych, jeśli:
  - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
• sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, która wynika z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej III LO.

5) Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały przekazane. Po tym czasie przetwarzanie będzie miało miejsce przez okres i w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez III LO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy III LO a tym podmiotem.

8) III LO nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image